INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

wpis w: Artykuły | 0
Read Offline:

W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić problematykę dokumentu nazywającego się „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego„.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierać powinna:

• dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

• dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, oraz dotyczące posiadania,

• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

• inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. Zaś zgodnie z art. 270 ust. 4 komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Natomiast zgodnie z art. 271 ust. 2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa w art. 271 ust. 1 pkt 1 i 2, czyli nie dotyczy to informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Z art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) wynika, że do zadań regionalnej izby obrachunkowej należy między innymi wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Przepis ten w naszej ocenie nakłada na regionalne izby obrachunkowe obowiązek wydawania opinii o informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Te przytoczone przepisy wskazują czemu te dokument jest ważny. Otóż:

1. jest istotny dla obywateli, którzy mogą się z nim zapoznać i wyrobić sobie opinie na temat stanu majątkowo-finansowego jednostki samorządu terytorialnego; spełnia więc role informacji publicznej,

2. organ wykonawczy jest winien przedstawić ten dokument komisji rewizyjnej, która w toku wydawania opinii w zakresie udzielenia absolutorium, jest obowiązania wziąć go pod uwage,

3. przed powzięciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organ stanowiący jest obowiązany rozpatrzeć ten dokument.

Najczęściej popełniane błędy przez jednostki samorządu terytorialnego: ,

1. brak prezentacji wszystkich elementów wymaganych przez prawo,

2. podawanie niepełnych danych w zakresie prezentowanych elementów informacji,

3. brak przedłożenia dokumentu organowi stanowiącemu czy brak udokumentaowania przez organ uchwałodawczy faktu rozpatrzenia informacji,

4. podawanie ubogich danych – często zdarza się, że informacja jest zawarta na 1-2 stronach (najbardziej obszerny dokument to bodajże informacja przedkładana przez Gminę Kielce – 158 stron, jednak nawet w okolicach stolicy zdarząją się gminy, które potrafią opisać majątek na 1-2 stronach).

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa jednostki samorządu terytorialnego winny znać odpowiedź chociażby na niniejsze pytania:

1. czy sporządzenie przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego niepełnej (tzn. niezawierającej wszystkich elementów wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego może być czynem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych, a jeśli tak to na podstawie, którego przepisu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ?

2. jakie kroki (i na podstawie których przepisów prawa) winien podjąć organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawi temu organowi (do zapoznania się w rozumieniu art. 271 ust. 2 usttawy o finansach publicznych) niepełną (tzn. niezawierającą wszystkich elementów wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego?

4. jakie kroki (i na podstawie których przepisów prawa) winna podjąć komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawi temu organowi (do rozpatrzenia w rozumieniu art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) niepełną (tzn. niezawierającą wszystkich elementów wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego?

5. czy w przypadku, gdy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawi organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego niepełną (tzn. niezawierającą wszystkich elementów wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, to czy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest uprawniony do podejmowania uchwały, o której mowa w art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, czy też zwrot użyty w przywołanym przepisie „po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” oznacza także zapoznanie się z niepełną (tzn. niezawierającą wszystkich elementów wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) informacją o stnaie mienia jednostki samorządu terytorialnego?

Zapraszamy jednostki samorzadu terytorialnego do współpracy w tym zakresie.