Oferujemy następujące usługi:

1. badanie i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

2. badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu Spółek Handlowych),

3. badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu Spółek Handlowych),

4. badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu Spółek Handlowych),

5. badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych),

6. badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych),

7. badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 Kodeksu Spółek Handlowych),

8. badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 Kodeksu Spółek Handlowych),

9. badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych),

10. badanie sprawozdań historycznych i pro forma,

11. inne usługi atestacyjne i pokrewne zastrzeżone dla biegłych rewidentów.

Metody przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego są ustalone zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, ustawą o rachunkowości i w zgodzie z krajowymi standardami rewizji finansowej, a także zgodnie z aktami prawnymi wydanymi przez organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Komisji Nadzoru Audytowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

W szczególności są stosowane:

1. bezpośrednie sprawdzenie wiarygodności (badanie wiarygodności) polegające na badaniu określonych pozycji sprawozdania finansowego celem ustalenia czy wiarygodne są następujące stwierdzenia:

           a)           istnienia na dzień bilansowy wykazanych w sprawozdaniu finansowym aktywów i  pasywów,

           b)           sprawowania kontroli aktywów, względnie obowiązku zaspokojenia zobowiązań wykazanych na dzień bilansowy,

           c)           wystąpienia w badanym okresie operacji gospodarczych wykazanych w  sprawozdaniu finansowym,

           d)           kompletności ujęcia aktywów, pasywów, operacji gospodarczych oraz innych ujawnianych informacji dotyczących okresu, za który sprawozdanie finansowe jest przedmiotem badania,

           e)           prawidłowości wyceny aktywów i pasywów,

         f)         ujęcia operacji gospodarczych w prawidłowej kwocie i poprawnego przypisania wynikających z nich przychodów, zysków nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwyczajnych do okresu, którego dotyczą,

   g)         prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego poszczególnych sald aktywów i pasywów, przychodów i zysków nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwyczajnych.

2. pośrednie sprawdzenie zgodności polegające na zbadaniu działającego w jednostce systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej (badanie zgodności) w zakresie, w jakim przedmiotem tej kontroli są dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, w celu stwierdzenia:

    a)         poprawności koncepcji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej, w tym ich zgodności z przepisami oraz

   b)        poprawności działania systemu rachunkowości oraz skuteczności działania kontroli wewnętrznej przez cały okres, za który sprawozdanie finansowe jest przedmiotem badania.

 

Przeprowadzane przez biegłego rewidenta szczegółowe badania wiarygodności mogą polegać na wykonywaniu następujących rodzajów czynności:

a) oglądzie i sprawdzaniu dokumentacji oraz zapisów księgowych jednostki, której sprawozdanie finansowej jest badane,

b) sprawdzaniu z natury, oglądzie środków mających postać rzeczową (np. gotówki, zapasów),

c) obserwacji procedur, stanów lub procesów (np. spisu z natury, działań kontrolnych),

d) ustnych i pisemnych zapytaniach kierowanych do kierownika lub personelu jednostki, bądź – w porozumieniu z kierownikiem jednostki – do stron trzecich i uzyskiwaniu potwierdzeń na zadane pytania (np. potwierdzenia sald),

e) dokonywaniu obliczeń.

 

Badania zgodności polegać będą przede wszystkim na ponownym przeprowadzaniu procedur kontroli wewnętrznej.

Osiągnięcie celów badania nie wymaga przeprowadzania szczegółowego badania wszystkich składowych sald lub grupy operacji gospodarczych. Uzasadnia to stosowanie badań wyrywkowych, których przedmiotem jest tylko część danych (zbioru) składających się na dane saldo lub grupę operacji gospodarczych. Zależnie od sposobu doboru danych do stanowiącej przedmiot szczegółowego badania próbki, wchodzącej w skład badanego zbioru, rozróżnia się:

a) dobór celowy (np. badaniem obejmowane są wszystkie pozycje nietypowe, pozycje o  kwocie wyższej od określonej, wszystkie operacje gospodarcze z przełomu roku),

b) dobór losowy, kiedy to składniki badanego zbioru są dobierane do próbki w taki sposób, że każdy z nich ma różne od zera prawdopodobieństwo (szanse) wejścia do próbki i jednocześnie dla każdej próbki da się określić prawdopodobieństwo jej wylosowania,

c) dobór przypadkowy, dokonany w inny sposób aniżeli celowo lub losowo.

Obiektywne, z określonym stopniem niezawodności (precyzji), uogólnienie wyników badania próbki na cały badany zbiór jest możliwe w razie połączenia doboru losowego składników zbioru wchodzących do próbki z metodami wnioskowania statystycznego.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego składamy oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską, biegłego rewidenta oraz ewentualne inne osoby, które mogą brać udział w badaniu sprawozdania finansowego ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

Wyrażamy gotowość biegłego rewidenta do obecności na posiedzeniu organu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za badany rok obrotowy.

Wyrażamy gotowość biegłego rewidenta do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu organu nadzorczego podmiotu po przedłożeniu sprawozdania z badania, a także do odbywania spotkań w trakcie trwania badania.

Do wiadomości organu zarządu przekazane zostaną sporządzane dla Zarządu / kierownika badanej jednostki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacje o problemach w systemie rachunkowości badanego podmiotu.