Jeżeli na dzień bilansowy istniała grupa kapitałowa to zasadniczo spółka dominująca jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nie zwalnia z tego obowiązku fakt sprzedania – po dniu bilansowym, a przed dniem sporządzenia sprawozdania – udziałów w spółkach zależnych, powodujące likwidacje grupy kapitałowej.

Dotarliśmy do niewiążących stanowisk Komisji Nadzoru Finansowego oraz samorządu zawodowego biegłych rewidentów.