Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z wykonywanymi przez nie zadaniami:

1. centralizacja procesu rozliczania podatku od towarów i usług,

2. optymalizacja rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług,

3. sporządzanie oraz audyt dokumentów planistycznych sprawozdawczych np. informacji o stanie mienia komunalnego,

4. audyt finansowy sprawozdań z wykorzystania funduszy europejskich i podobnych,

5. zwiększanie dochodów budżetu JST poprzez wskazywanie obszarów działalności JST, gdzie dochody nie są realizowane właściwie,

6. korygowanie rozliczeń podatkowych za poprzednie okresy rozliczeniowe,

7. sporządzanie skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego,

8. doradztwo w zakresie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz innych danin pobieranych przez JST.