WYROK TSUE W SPRAWIE TZW. PIERWSZEGO ZASIEDLENIA

wpis w: Aktualności | 0
Read Offline:

Definicja określająca, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu jest sprzeczna z Dyrektywą VAT. Tak wynika z wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie.

Pełna treść orzeczenia jest dostępna tutaj:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5a5302d1387974ddfa3078e7a40e5cedb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiPe0?text=&docid=196749&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92053