W ramach usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych nasza Firma Audytorska oferuje:

prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zarówno według polskich standardów rachunkowych, jak również zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

sporządzanie sprawozdań finansowych,

rozliczenia z organami podatkowymi, ZUS, GUS, NBP oraz innymi instytucjami publicznymi,

elektroniczną wysyłkę deklaracji podatkowych, w tym JPK,

składanie sprawozdań finansowych do KRS i organów podatkowych,

obsługa badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz kontroli ze strony organów podatkowych.

Prowadzimy pełen zestaw ksiąg rachunkowych – dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze, inwentarz oraz zestawienie obrotów i sald. Korzystamy z programu finansowo-księgowego, który spełnia wymogi prowadzenia ksiąg przy użyciu systemu informatycznego.

Oprócz powyższego świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, w szczególności:

1. sporządzenie lub aktualizacja polityki rachunkowości, w tym także polityki rachunkowości dla grup kapitałowych, sporządzonej indywidualnie do potrzeb klienta, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej,

2. opinie w zakresie stosowania polskiej ustawy o rachunkowości oraz MSSF,

3. sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także przygotowanie systemu księgowego klienta do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych,

4. kontrola oraz nadzór wewnętrzny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,

5. wdrażanie oprogramowania finansowo-księgowego wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów,

6. opracowanie schematów rozliczeń kosztowych klienta,

7. wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),

8. obsługa nietypowych operacji pod względem księgowym np. połączenie jednostek gospodarczych, likwidacja, aporty przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Nie marnuj swojego cennego czasu, zleć prowadzenie ksiąg rachunkowych specjalistom!